ค้นหา

EP.24 เข้าไปถ่ายรูปในที่ดินของผู้อื่นโดยพลการ เพื่อเป็นหลักฐานฟ้องคดี มีความผิดฐานบุกรุกหรือไม่?

Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้…

การเข้าไปในที่ดินผู้อื่นนั้นโดยหลักถือเป็นการไปรบกวนการครอบครองผู้อื่น มีความผิดได้ แต่กรณีเข้าไปถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี จะผิดหรือไม่?

หลักกฎหมายอาญาความผิดฐานบุกรุก คือ เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแค่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรพัย์ของเขาโดยปกติสุข

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362