ค้นหา

บทบาทในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมของศาลยุติธรรมและศาลปกครอง : เชิงเปรียบเทียบ

บทความโดย : ประเสริฐ  สิทธินวผล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา  

ประเทศไทยมีศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อม และศาลยุติธรรมแผนกคดีสิ่งแวดล้อม เมื่อมีข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรม เป็นเรื่องเดียวกันแต่มีส่วนทับซ้อนกันระหว่างคดีแพ่งและคดีปกครอง หรือทับซ้อนกันระหว่างคดีอาญาและคดีปกครอง ทำให้เกิดความสับสนในเขตอำนาจศาล และทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน จึงมีข้อเสนอแนะว่าคดีสิ่งแวดล้อมควรฟ้องศาลปกครองก่อนฟ้องต่อศาลยุติธรรม เนื่องจากการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพมากกว่า และส่งผลไปยังศาลยุติธรรมในภายหลัง เห็นควรจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม (Environmental court) ที่ก่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม : วารสารกระบวนการยุติธรรม  ปีที่ 11 เล่มที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 หน้า 45-66