ค้นหา

EM ไม่ใช่แค่ติดที่เท้า…แต่ต้องติดที่ใจ (Electronic Monitoring : EM อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว )

โดย ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันยเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้พ้นโทษ ที่เคยก่อคดีอุกฉกรรจ์ ใน 7 ฐานความผิด

  1. ฆ่าเด็กหรือข่มขืนเด็ก (child murder or child rape and homicide)
  2. ฆ่าข่มขืน (Rape – murders crimes)
  3. ฆาตกรต่อเนื่อง (Serial Murders)
  4. ฆาตกรโรคจิต (Crimes committed by a Sociopath or a Psychopath)
  5. สังหารหมู่ (Mass Murders)
  6. ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์โดยการฆ่า (Robbery-Homicide Crimes)
  7. นักค้ายาเสพติดรายสาคัญ (Major drug dealers)

นักโทษกลุ่มนี้ ต้องมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อการบำบัดฟื้นฟูที่เฉพาะทาง และเตรียมความพร้อมในเรื่องของจิตใจก่อนพักโทษ การอบรม บำบัด แก้ไข ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำ จะทำให้นักโทษไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ การปล่อยกลุ่มคนเหล่านี้ออกไป โด้วยวิธีการเฝ้าระวัง ติดตามดูแล โดยการใช้กำไล EM อย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ ต้องมีกลไกในการพัฒนาจิตใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้พ้นโทษด้วย