ค้นหา

หากคอยนานๆจะหมดอายุความรู้ไหมเอ่ย

#อายุความ ตามกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ ระยะเวลาสำหรับการฟ้องคดีและอายุความสำหรับการนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ โดยขึ้นอยู่กับอัตราโทษของแต่ละฐานความผิด .#อายุความการฟ้อง คดีอาญาและการนับระยะเวลา “#วันเริ่มนับอายุความ” “#วันที่เริ่มนับอายุความใหม่” รวมถึงผลของการไม่ฟ้องคดีหรือนำตัวผู้กระทำความผิดมาศาลภายในกำหนดอายุความ

เมื่อเป็น #ผู้เสียหายในคดีอาญา แล้วอย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะการปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยนานไปก็อาจมีผลเสียในด้านกระบวนวิธีพิจารณาคดี #การพิสูจน์พยานหลักฐาน และการลงโทษผู้กระทําความผิดได้ ยิ่งระยะเวลาเนิ่นนานออกไปมากเท่าไร ความทรงจําของพยานตลอดจนการหาพยานหลักฐานย่อมสูญหายหรือเลือนไปได้ในที่สุด

มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ(1) #ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี(2) #สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี(3) #สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี(4) #ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี(5) #หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิด #หลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

มาตรา 96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

ในเบื้องต้นนี้ที่ได้นำเสนอไปนั้นเป็นเพียงฐานความผิดส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบเท่านนั้น หากต้องการทราบอายุความในแต่ละฐานความผิดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://web.krisdika.go.th/data/law/law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.pdf