ค้นหา

หอพักแยกชาย-หญิง คุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา

เพื่อขจัดปัญหาผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามั่วสุมยาเสพติด ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร คุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา

หอพักมี 2 ประเภท

หอพักชายและหอพักหญิง  ผู้ประกอบการสามารถสร้างหอพักอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ แต่ต้องแยกอาคารไม่ให้มี การปะปนกันระหว่างผู้พักชายและผู้พักหญิง และแยกใบอนุญาตประกอบกิจการออกจากก

  1. หอพักสถานศึกษา  สถานศึกษาเป็นผู้ประกอบกิจการ
  2. หอพักเอกชน   บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบกิจการ

สิทธิ์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการจดทะเบียนหอพัก

สิทธิ์ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้

สิทธิ์ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือน หรือภาษีอื่นในทำนองเดียวกัน

การสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์

การสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงกำหนด

เกณฑ์ในการรับผู้พัก

หอพักสถานศึกษา  ผู้พักอยู่ในระหว่างเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไม่ว่าผู้พักจะอยู่ในสถานศึกษานั้นหรือไม่ก็ตาม  

หอพักเอกชน  ให้รับผู้พักที่สามารถดูแลตัวเองได้ และอยู่ในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย

โทษ : หากใช้คำว่า หอพัก โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 5,000 บาท ตลอดการฝ่าฝืน

ผู้ประกอบการ

หอพักไม่แยกหอพักชาย – หญิง  มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ที่มา : พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558

#กฎหมายเด็กและเยาวชน