ค้นหา

ความผิดฐานแจ้งความเท็จ

ใยละเมอเพ้อพก โกหกหน้าตาย (ความผิดฐานแจ้งความ-ฟ้องคดี-เบิกความ-ที่ไม่เป็นความจริง)

หลายวันที่ผ่านมาข่าวคราวความขัดแย้งและเป็นคดีความกันหลายกรณี ในเรื่องใครพูดความจริงใครโกหก และเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมสื่อโลกออนไลน์ ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่สร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายก็ย่อมต้องรับผลของการกระทำที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญาก็ว่ากันไปนะคับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมก่อความเสียหายหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเราเอง กำลังเจ้าหน้าที่ ต่อผู้อื่น งบประมาณและความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคงไม่คุ้มค่าแน่นอนมีแต่จะเสียกับเสียอย่างเดียว ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม “สังคมวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย เริ่มได้จากตัวเรา”

มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 175 ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญา หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 176 ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 175 แล้วลุแก่โทษต่อศาล และขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีคำพิพากษา ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือศาลจะไม่ลงโทษเลยก็ได้

มาตรา 177 ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสําคัญในคดีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทําในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาท

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา