ค้นหา

กฎหมายใหม่ 45 : ยิ้มตอนอ่าน ตาหวานตอนปลูก…ปลูกกัญชาทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย สดใส ร่าเริง ไม่โดนจับ

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้มีการอนุญาตให้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้อย่างถูกกฎหมาย !
แต่ว่าจะปลูกจะขาย ต้องทำยังไงให้แจ่มใสยิ้มแย้มไม่โดนจับ
ผู้ขอที่สามารถอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ได้แก่
(1) หน่ายงานของรัฐ
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(3) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์การเกษตร, วิสาหกิจขุมชน, วิสาหกิจสังคม ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา
(4) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เภสัชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย)
ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลในข้อ 2, 3 และ 4 ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ (ข้อ 1)
ทั้งนี้ระยะ 5 ปี แรก การขออนุญาตปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
***ประชาชนทั่วไปไม่สามรถปลูกได้อย่างเสรีต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วขออนุญาต
ขั้นตอนการปลูกกัญชา
ผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
เตรียมสถานที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น มีเลขที่ตั้งชัดเจน
ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แผนการปลูก โดยยื่นคำที่สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://cannabis.fda.moph.go.th/
หรือ สายด่วน อย.1556 กด 3 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)