ค้นหา

Q : ขับรถยนต์ไม่มีป้ายทะเบียน ผิดไหมนะ?

คำตอบ คือ ผิด รถยนต์ที่จดทะเบียนแล้ว ต้องแสดงแผ่นป้ายทะเบียน และแสดงเครื่องหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืน มีโทษปรับเงินสูงสุดสองพันบาท

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด 1 การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใช้รถ มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมาย ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมวด 4 บทกำหนดโทษ มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลักษณะ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ ลักษณะ 19 บทกำหนดโทษ มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เสียงความรู้กฎหมาย ตอนที่ 158 รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

อ้างอิง : พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ,พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522