ค้นหา

โฉนดที่ดิน…หาย ทำไง? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? #Lawget

เมื่อรู้ตัวว่าโฉนดที่ดินหายนั้น สิ่งที่ต้องทำอันดับแรก….

1.การไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ ไปขอออกโฉนดใหม่ ไม่ได้มีเจตนาทำการทุจริต ไม่ได้นำโฉนดไป จำนอง ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นของผู้อื่น

2.หลังจากแจ้งความ นำบันทึกประจำวันที่ได้รับ มาติดต่อกับสำนักงานที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งหากภายหลังมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีทางอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้

3.การขอมีโฉนดใหม่ ต้องมีพยานรับรอง 2 คน พยาน และทั้ง 2 คน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน
กรอกเอกสารรับรอง ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อรองรับเจ้าของที่ดินว่าการขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นเรื่องจริง
ซึ่งหากมีปัญหาภายหลังพยานทั้ง 2 คนจะต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วย ดำเนินการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน

เตรียมหลักฐานและเอกสาร เพื่อขอออกโฉนดใหม่ หรือ ใบแทน

1.บัตรประจำตัวผู้ขอ
2.ทะเบียนบ้าน
3.พยานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) อย่างน้อย 2 คน
4.ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน
จากนั้นเมื่อเตรียมหลักฐานในการขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดต่อกับสำนักงานเขตที่ดินบนพื้นที่ได้เลย โดยมีค่าธรรมเนียมการขอใบแทนโฉนดที่ดินอยู่ที่ประมาณ 75 บาท (ค่าคำขอ, ค่าติดประกาศ, ค่าใบแทนโฉนดที่ดิน)
ทั้งนี้ โฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทน จะมีประทับตราบนเอกสารว่า “ใบแทน” เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเอกสารฉบับนี้สามารถใช้แทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้100% เมื่อเกิดการทำนิติกรรมหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดิน ใบแทนนี้จะมีผลทางกฎหมายไม่ต่างกันโฉนดตัวจริง

สอบถามเพิ่มเติม กรมที่ดิน 02 141 5555