ค้นหา

Q&A ผ่อนรถต่อไม่ไหว…ยกเลิกสัญญาได้ไหม? #Lawget

Q : ผ่อนต่อไม่ไหว จะบอกเลิกสัญญาได้ไหม?
A : ผู้เช่าซื้อจะเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องส่งมอบรถยนต์คืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ ถ้ายังไม่คืนรถ ถึงแม้จะบอกเลิกสัญญาก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 (อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3149/2530)

ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์