ค้นหา

รีวิว “โฉนด ครุฑแดง” ลายแทงดูที่ดิน โฉนดที่ดินมีข้อมูลอะไรบ้าง : กฎหมายน่ารู้ 89 #อ่านให้รู้ ดูให้เป็น

โฉนดนั้นสำคัญไฉน? โฉนดที่ดินมีข้อมูลอะไรบ้าง? วิธีอ่านโฉนดที่ดิน ครุฑแดง อ่านยังไง?

โฉนดที่ดิน มีรายละเอียดผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ แสดงที่มาที่ไปของผู้ถือครองอย่างละเอียด มีภาพลักษณะที่ดิน เงื่อนไข ข้อจำกัดต่างๆระบุไว้ครบถ้วน ดังนั้นหากเราอ่านโฉนดที่ดินเป็น จะมีประโยชน์อย่างมากในการซื้อขาย ทั้งการวิเคราะห์ทำเล และการตั้งราคาซื้อขายให้เหมาะสม ไปดูกันดีกว่าว่าโฉนดที่ดิน มีอะไรบ้าง?

1.ตำแหน่งที่ดิน

– ระวาง : เลขแผนที่ดิน ที่โฉนดแปลงนี้ตั้งอยู่ ต้องตรวจสอบทุกครั้งเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของที่ดินโดยรอบ

– เลขที่ดิน : ตำแหน่งที่ดินในแผนที่ระวาง ช่วยค้นหาตำแหน่งได้ง่ายและรวดเร็ว

– หน้าสำรวจ : ลำดับการจัดทำโฉนดของแต่ละตำบล

– ตำบล : ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลใด?

2.โฉนดที่ดิน

– เลขที่ : เลขที่โฉนดแปลงนั้น ใช้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน

– เล่ม : เลขแฟ้มของสำนักงานที่ดิน ที่รวมโฉนดไว้ ระบุเลขหน้าชัดเจนให้ง่ายต่อการสืบค้น

– อำเภอ : ที่ดินนั้นตั้งอยู่อำเภอใด

– จังหวัด : ที่ดินนั้นตั้งอยู่จังหวัดใด

3.ชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของที่ดินคนแรก

ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันอยู่ด้านหลัง

4.เนื้อที่ ที่ดินแปลงนี้

– หากมีการแบ่งพื้นที่ แยกโฉนดออกไป ตัวเลขนี้จะไม่ถูกแก้ไข ให้ดูที่ตัวเลขด้านหลังโฉนด

5.ตำแหน่งทิศ

– ตัวอักษร น แสดงทิศเหนือ ใช้ดูประกอบว่าที่ดินตั้งอยู่ทิศใด

6.มาตราส่วน

– เพื่อเทียบมาตราส่วนการวัดที่ดินจริง

– วิธีคำนวณ

เช่น มาตราส่วน 1 : 4000 ใช้ไม้บรรทัดวัดในโฉนดได้ 12 มิลลิเมตร

(12×4000 = 48,000 มม. หรือ 48 เมตร)

7. รูปที่ดิน

– ลายเส้นแสดงขนาดตามอัตราส่วนในโฉนด มีตัวเลข ตัวหนังสือหลักหมุด เขียนกำกับไว้ ตรงกลางมีเลขที่ที่ดินข้างเคียง

8. วันออกโฉนดและลายเซ็นเจ้าพนักงาน

– ระบุ วัน เดือน ปีพ.ศ.

– ลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดิน

– ประทับตราราชการ

9. ด้านหลังโฉนด : บอกความเป็นมาของที่ดินตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

– การเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์

– ภาระผูกพันธ์ที่ดิน

– เจ้าของที่ดินในปัจจุบัน

* ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องประทับตรา พร้อมลายเซ็นเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมที่ดิน 02-141-5555