ค้นหา

ร้องสอด: คำนี้ในกฎหมาย

ร้องสอด : คำนี้ในกฎหมาย หมายถึง การเข้ามาเป็นคู่ความในคดีภายหลังจากที่เสนอคดรต่อศาล

สามารถร้องศาลได้ 2 วิธี

1. ยื่นคำร้องขอร้องสอดเข้ามาในคดี

– เพื่อให้ได้ความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู่

– เพราะมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในคดี (ได้รับผลกระทบ/ถูกบังคับตามคำพิพากษา/มีผลในคดีถึงตนเอง)

2. บุคคลภายนอกคดี ถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาเป็นคู่ในคดี

ที่มา : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57