ค้นหา

สินไถ่: คำนี้ในกฎหมาย

#สินไถ่

https://www.facebook.com/weareoja/photos/3747874551964956


เมื่อมีการทำสัญญา ‘ขายฝาก’ สัญญาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด
.
ภายในเวลาที่กำหนดนั้น หากผู้ขายฝากต้องการไถ่ทรัพย์สินคืน ก็ต้องมอบ ‘สินไถ่’ ให้กับผู้ซื้อฝาก จึงจะได้รับสินทรัพย์นั้นคืน
.
.
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499
.
” สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก

ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี “

หรือก็คือ สินไถ่ = ราคาขายฝาก + ค่าตอบแทน
โดยค่าสินไถ่นี้ จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของราคาขายฝากที่แท้จริง!
.
.
ตัวอย่าง
.
ก. จดทะเบียนขายฝากที่ดินไว้กับ ข. ในราคา 1 ล้านบาท กำหนดไถ่คืน 1 ปี ค่าสินไถ่ 1,150,000 บาท เมื่อครบกำหนดไถ่คืน ก. จึงนำเงินสินไถ่ ซึ่งแจกแจงออกมาได้เป็น ราคาขายฝากที่แท้จริง 1 ล้านบาท รวมกับค่าตอบแทน 150,000 บาท มาไถ่ที่ดินคืน