ค้นหา

DNA Database in Thailand ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมในประเทศไทย

บทความโดย วิภู วิมลเศรษฐ และ ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA database) ในระดับประเทศ มีแต่เพียงฐานข้อมูลสารพันธุกรรมซึ่งรวบรวมโดยสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรมของบุคคล เพื่อประโยชน์ในการคลี่คลายคดีอาชญากรรม การพิสูจน์บุคคลผู้สูญหาย รวมถึงการรับรองความเป็นบิดามารดาในขณะที่หลายๆประเทศในประชาคมอาเซียนได้มีการจัดต้ังฐานข้อมูลสารพันธุกรรมในระดับประเทศ และมีการตรากฎหมายสำหรับการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการฐานข้อมลูสารพันธุกรรม ไว้เป็นเฉพาะ เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เป็นต้น

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลสารพันธุกรรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA Database) ของประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรม
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในประชาคมอาเซียนในการรับมือกับอาชญากรรมที่เกิดใหม่และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ลดปัญหาการขาดข้อมูลในการติดตามผู้กระทำผิดในคดีอาญาภายในประชาคมอาเซียน

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 13 เล่ม 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 เรื่อง ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมในประเทศไทย DNA Database in Thailand หน้าที่ 61 – 79