ค้นหา

กฎหมายอุ้มบุญ : คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีฯ

อุ้มบุญ คือ การรับตั้งครรภ์แทนจากคู่สมรสที่ต้องการมีลูก โดยอาศัยเทคโนโลยีทงการแพทย์

 • สามี ภรรยา สัญชาติไทย จดทะเบียนสมรส
 • ต้องการจะมีลูก แพทย์ออกใบรับรองมีลูกยาก 
 • สามี หรือ ภรรยา คนใดคนหนึ่ง เป็นชาวต่างชาติ จดทะเบียนสมรส ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หลักเกณฑ์การรับตั้งครรภ์แทน

 • ไม่เป็น พ่อแม่/ผู้สืบสันดานของสามีหรือภรรยาที่จะทำอุ้มบุญ
 • เป็นญาติ สืบสายโลหิต ที่ชอบตัวกฎหมาย
 • เป็นหญิงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • เคยมีบุตรก่อนเท่านั้นและได้รับความยินยอมจากสามี

ข้อควรรู้การอุ้มบุญ 

 1. สามี ภรรยา ที่ทำการอุ้มบุญ ต้องแจ้งเกิดตามกฎหมาย
 2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำการอุ้มบุญ
 3. สามี ภรรยา เสียชีวิตก่อนเด็กเกิดให้หญิงตั้งครรภ์แทนผู้ปกครอง
 4. เด็กมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก

ข้อห้ามการรับตั้งครรภ์แทน

 1. ห้ามรับตั้งครรภ์แทน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
 2. ห้ามสามีภรรยาที่อุ้มบุญปฏิเสธที่จะรับเป็นบุตร
 3. ห้ามเป็นคนกาง นายหน้าเรียกรับทรัพย์หรือทำการชี้ชองการรับตั้งครรภ์แทน
 4. ห้ามโฆษณา ว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์

สิทธิเด็กที่เกิดจาการตั้งครรภ์แทน

 • เด็กมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก : ผู้บริจาคอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน หรือผู้หญิงตั้งครรภ์แทนไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆต่อเด็ก
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสาีภรรยาที่ทำอุ้มบุญ
 • สามีภรรยาี่ทำอุ้มบุญต้องแจ้งเกิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 • กรณีสามีและภรรยาตายก่อนเด็กเกิด ให้หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนเป็นผู้ปกครอง จนกว่าศาลจะตั้งผู้ปกครองเด็กจนกว่าศาลจะตั้งผู้ปกครองใหม่

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558