ค้นหา

คิดจะปลอม? กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว!
ปลอมเอกสาร กฎหมายล้อมไว้หมดเเล้ว

กฎหมายน่ารู้ 68 : คิดจะปลอม กฎหมายล้อมไว้หมดแล้ว

เป็นคนปลอมมีแต่เปลือกไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าปลอมเอกสาร… ต้องรับโทษ! ยิ่งเป็นการปลอมเอกสารราชการกับเอกสารสิทธิยิ่งโทษหนัก! และหนักขึ้นไปอีกถ้าเป็นเอกสารในมาตรา 266 แต่อะไรบ้างล่ะที่เป็นเอกสารราชการ? เอกสารสิทธิ? เอกสารในมาตรา 266? แล้วทำแบบไหน ถึงเรียกปลอม? ถ้าไม่ได้ปลอมแต่เอาไปใช้มีโทษเหมือนกันมั๊ยนะ?

“เอกสาร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ดังนั้น สาระสำคัญของเอกสารจึงอยู่ที่การทำให้ปรากฏความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น ตามปกติแล้วเอกสารมักจะเป็นกระดาษ แต่จะทำไว้บนวัตถุอื่นใดก็ได้ เช่น เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่พานท้ายปืน ,เครื่องหมายตัวอักษรและเลขที่ปรากฏบนท่อนซุง,ป้ายทะเบียนรถยนต์และเลขหมายที่เครื่องยนต์ ฯลฯ

เอกสารสิทธิ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ หรือระงับสิทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง

เอกสารราชการ คือ เอกสารที่เจ้าพนักงานทำขึ้นหรือรับรอง โดยจะต้องเป็นการทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ด้วย หากทำนอกหน้าที่ย่อมไม่ใช่เอกสารราชการ ทั้งนี้ รวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่ด้วย

การทำปลอม คือ เจตนาทำให้เหมือนของจริง หรือเอาของเทียมมาทำให้เหมือนของแท้
1.1 ทำเอกสารปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
1.2 เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือ
1.3 ประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอม
1.4 การกระทำน่าจะเกิดความเสียหายแก่คนอื่นหรือประชาชน โดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อให้คนหนึ่งคนใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง

ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264-268
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf