ค้นหา

อ่านก่อน…ขายบุหรี่

“บุหรี่” ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco – a threat to development)** คือ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 

การสูบบุหรี่…นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดอีกด้วย คือ หากเด็กได้รับควันบุหรี่ จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้น หากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ รวมทั้งมีโอกาสแท้ง และคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้สมองช้ากว่าปกติ มีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ 

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 คือ…

  1. ห้ามขาย หรือ ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากสงสัยอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ผู้ขาย หรือ ผู้ให้ ต้องขอดูบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานที่แสดงอายุ ของบุคคลนั้นก่อน)
  2. ห้าม ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ที่มา : พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560