ค้นหา

เมื่อเด็กหรือเยาวชน “ถูกจับ” และ “ดำเนินคดีอาญา” ตอนที่ 1

ในการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนนั้น มีขั้นตอนที่แตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างมาก

เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ พฤติกรรม ความรู้ผิดชอบชั่วดี ประสบการณ์ในการดํารงชีวิต ที่ล้วนแล้วน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนพลาดพลั้งกระทําความผิดได้

ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากคดีธรรมดาทั่วไปเพื่อสวัสดิภาพทั้งทางกาย และทางใจของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ตาม พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

เราจึงขอนำเสนอ Motion Graphic “เมื่อเด็กหรือเยาวชน “ถูกจับ” และ “ดำเนินคดีอาญา” เพื่อให้ทุกๆคนได้ทราบขั้นตอนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนนั้นถูกจับกุม เชิญรับชมได้เลยครับ

ที่มา พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553