ค้นหา

18 แรงงานต้องห้าม “ใช้แรงงานเด็ก” อายุต่ำกว่า 18

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 เพิ่มโทษ “ใช้แรงงานเด็ก” หวังป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองดูแลแรงงานเด็ก มีผลใช้บังคับ 23 กุมภาพันธ์ 2560

กฎหมายฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ คือ การเพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก 3 กรณีด้วยกัน

กรณีที่ 1 ได้แก่ อายุขั้นต่ำของการจ้างแรงงานเด็ก คือ การจ้างแรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม, การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในงานขนถ่ายสินค้าทางทะเล และการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานประมงทะเล

กรณีที่ 2 การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่เป็นอันตราย เช่น งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ

กรณีที่ 3 คือ การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ต้องห้าม เช่น ทำงานโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นพนัน สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำในเรือประมง โดยอัตราโทษ

สำหรับความผิดดังกล่าว ปรับตั้งแต่ 400,000 -800,00 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ

นอกจากนี้ กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานอันตราย จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย นายจ้างจะได้รับโทษเพิ่มมากขึ้น คือ ปรับตั้งแต่ 8 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560