ค้นหา

หยุด! ทารุณกรรมเด็ก

การทารุณกรรมเด็ก คือ การกระทำที่ทำให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ การคุกคามทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้ทำสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

การทารุณกรรม แบ่งเป็น

            1. การทำร้ายร่างกาย (physical abuse) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กทำให้เด็กเกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยการบาดเจ็บดังกล่าวอาจเกิดจากการตั้งใจทำ ไม่ใช่อุบัติเหตุ

            2. การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual abuse) การกระทำกิจกรรมทางเพศต่อเด็ก โดยที่เด็กไม่สามารถให้ความยินยอมพร้อมใจ หรือไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจการกระทำเหล่านั้น กิจกรรมดังกล่าวทำเพื่อความพึงพอใจทางเพศของผู้กระทำ

            3. การทำร้ายจิตใจ (emotional abuse) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฏิเสธ เฉยเมยไม่สนใจ หรือข่มขู่เด็ก ทำให้เด็กหวาดกลัว เกิดขึ้นซ้ำซาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และทางสังคม

            4. การทอดทิ้ง (neglect) การที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กไม่เอาใจใส่ในสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การรักษาสุขภาพอนามัย ทำให้เด็กได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

หากพบเห็นเด็กถูกทำร้าย

  • เข้าไปช่วยทันที
  • บอกให้หยุดกระทำ
  • ขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้
  • แจ้ง 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546