ค้นหา

เหมือนลูกแท้ๆ เพียงแค่มีรักให้ “ลูกบุญธรรม”

เหมือนลูกแท้ๆ เพียงแค่มีรักให้ “ลูกบุญธรรม”
“การรับเด็กเป็นลูกบุญธรรม คือ การรับเอาลูกของพ่อแม่เด็กหรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อำนาจในการรับเด็กเป็นลูกบุญธรรมจะมีผลต่ออำนาจปกครองและสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่โดยกำเนิดให้ขาดไป และถ่ายโอนความรับผิดชอบและสิทธิเหล่านั้นให้กับพ่อแม่บุญธรรม”

คุณสมบัติผู้ขอรับเลี้ยง

1.ผู้รับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2.ไม่เข้าข้อห้ามเป็นพ่อแม่บุญธรรม เช่น การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ,โดนศาลสั่งล้มละลาย,เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
ฯลฯ
3.ต้องมีอายุมากกว่าเด็กไม่น้อยกว่า 15 ปี

โดยการจะรับลูกบุญธรรมจะสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การขอรับคือ
1.เด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม หรือหากอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ให้สถานสงเคราะห์ให้ความยินยอม
2.เด็กอายุ20ปีขึ้นไป ตัวของเด็กต้องยินยอมด้วยตัวเอง
3.ผู้ขอเป็นพ่อแม่บุญธรรมมีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสยินยอม

โดยถ้าเป็นลูกบุญธรรมของใครแล้วจะไม่สามารถเป็นลูกบุญธรรมของบุคคลอื่นอีก ยกเว้นเป็นลูกบุญธรรมของคู่สมรสผู้รับลูกบุญธรรม

ด้านสิทธิตามกฎหมายเมื่อการทำข้อตกลงของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ลูกบุญธรรม,พ่อแม่แท้ๆ,พ่อแม่บุญธรรม เสร็จสมบูรณ์จะมีดังนี้

1.ลูกบุญธรรม สามารถใช้ชื่อนามสกุลองพ่อแม่บุญธรรมได้,มีสิทธิในการรับมรดกและมีฐานะเดียวกับลูกแท้ๆ

2.พ่อแม่แท้ๆ สามารถรับมรดกจากลูกบุญธรรมได้และหมดอำนาจการปกครองในตัวลูก

3.พ่อแม่บุญธรรม มีสิทธิในการปกครองดูแลลูกบุญธรรม อุปการะให้การศึกษา แต่จะไม่สามารถรับมรดกของลูกบุญธรรมได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับลูกบุญธรรม
สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 0 2306 8834

ที่มา:
1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598-23,25-26,27,32

2.http://www.isaanlawyers.com/th/การรับเด็กเป็นบุตรบุญธ-2