ค้นหา

ดูให้ออกรักเด็กหรือใคร่เด็กพฤติกรรมผิดปกติทางจิตที่ต้องระวัง

โรคใคร่เด็ก (Pedophilia) เป็นอาการทางจิตที่ผิดปกติที่แสดงออกว่าชอบหรือรักเด็ก แต่เป็นความรักที่เกินขอบเขต รักแบบคลั่งไคล้ ต้องการให้เด็กเป็นของตัวเอง จนนำไปสู่การนำเด็กมาเป็นเหยื่อบำบัดความใคร่ทางเพศ

ลักษณะผู้ป่วยโรคใคร่เด็กไม่แสดงพฤติกรรมที่ชัดเจนและสังเกตอาการจากภายนอกได้ยาก

 • ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุ 35 – 40 ขึ้นไป
 • ไม่ค่อยมีความสุขกับคู่ครองวัยเดียวกัน
 • ส่วนใหญ่เกิดจากคนในครอบครัว/คนใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน/ญาติ
 • พยายามเข้าใกล้เด็กด้วยวิธีการตีสนิท หลอกล่อ ให้รางวัล ให้ขนม ให้เงิน เพื่อให้เด็กเชื่อใจ/ตีสนิท
 • เกิดความรู้สึก/มีจินตนาการทางเพศกับเด็กเท่านั้น
 • ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กและทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งเด็กคนเดิมหรือเด็กคนใหม่

ใครที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ไปถึง 13 ปี

 • เด็กทารก
 • เด็กอนุบาล
 • เด็กประถม

รูปแบบการกระทำทางเพศกับเด็ก

 • ไม่มีการสัมผัสร่างกาย
 • สัมผัสร่างกายแต่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ
 • ล่วงละเมิดทางเพศ

หมายเหตุ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดโทษและลงโทษโดยคำนึงถึงความผิดปกติทางจิต “โรคใคร่เด็ก” และอาจไม่เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้ทำความผิดจึงมีความผิดและรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

แจ้งเหตุได้ที่

 1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0-2412-1196 (ในเวลาราชการ) 
 2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ้างอิง

 1. รายงานสรุปกรอบกฎหมายและมาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดในคดีทางเพศ สกธ. (หน้า 14-16)
 2. วิทยานิพนธ์คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาววรัญญา เสาวนิต เรื่อง ผู้ป่วยโรคใคร่เด็กกับขอบเขตความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ
 3. ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 277, 279, 287/1, 65, 78)
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (มาตรา 14 (4))