ค้นหา

สิทธิเด็กและเยาวชน เมื่อถูกจับกุมและถูกควบคุมตัว

1.เด็กจะไม่ถูกเฆี่ยน : เด็กและเยาวชนจะไม่ถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนหรือวิธีการอื่นๆอันไม่สมควรแก่วัย

2.สิทธิในการกินอยู่ : เด็กและเยาวชนจะมีน้ำดื่ม น้ำใช้ อย่างเพียงพอจะได้รับนม อาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ 

3. สิทธิในการถูกควบคุมตัว : เด็กและเยาวชนจะไม่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

4. สิทธิในการรักษาพยาบาล : เด็กและเยาวชนที่เจ็บป่วยจะได้รับการดูและเป็นพิเศษและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

5. สิทธิในการเยี่ยม : เด็กและเยาวชนมีสิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว

6. มีคะแนนความประพฤติดี : เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี จะได้รับการเสนอให้ปล่อยตัวก่อนกำหนดหรือลดระยะเวลาฝึกอบรมในโอกาสอันควร

7. สิทธิในการศึกษา : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนอยู่ในบ้านได้รับการศึกษาเสมือนอยู่ในโรงเรียน

8. การแก้ไขฟื้นฟู : เด็กและเยาวชนที่ไม่สมควรถูกดำเนินคดีได้รับการแก้ไขและหันเหออกจากกะบวนการยุติธรรม

9.การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว :  เด็กและเยาวชนจะได้การเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนให้สามารถกลับไปอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุข 

ที่มา http://www.djop.go.th/imf/ay4.pdf