ค้นหา

ข้อห้ามที่นายจ้างควรรู้…ก่อนจ้าง…แรงงานเด็กและผู้หญิง

การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

การคุ้มครองแรงงานเด็ก (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

1. คุ้มครองการทำงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

   – ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง

2. คุ้มครองการทำงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

   – กรณีนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน จะต้องปฏิบัติดังนี้

     ก. แจ้งการเริ่มจ้างงานต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน

     ข. บันทึกสภาพการจ้างงานเก็บไว้เพื่อพร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้

     ค. แจ้งการสิ้นสุดการจ้างงานต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน

   – ห้ามให้ทำงานดังต่อไปนี้

     (1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ

     (2) งานปั๊มโลหะ

     (3) งานเกี่ยวกับความร้อน เย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่เป็นอันตรายตามกฎกระทรวง

     (4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอันตรายตามกฎกระทรวง

     (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวัน (เชื้อโรค) ตามกฎกระทรวง

     (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่กรณีทำงานในปั๊มน้ำมันตามกฎกทรวง 

     (7) งานขับหรือบังคับรถยก ปั้นจั่นตามกฎกระทรวง

     (8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

     (9) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามกฎกระทรวง

     (10) งานใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา

     (11) งานทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

     (12) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านสูงจากพื้นดินเกิน 10 เมตร

     (13) งานอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

   – ห้ามทำงานในสถานที่ต่อไปนี้

     (1) โรงฆ่าสัตว์

     (2) สถานที่เล่นการพนัน

     (3) สถานบริการ

     (4) สถานที่อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

   – ห้ามให้ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 6.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

   – ห้ามให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

   – ให้สิทธิมีวันลา 1 ปี ไม่เกิน 30 วัน เพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม การฝึก ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีเห็นชอบ ทั้งนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลา 

3. เวลาพัก  

   – ในหนึ่งวันต้องให้เด็กมีเวลาพักติดต่อกัน 1 ชั่วโมง หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน  4 ชั่วโมง

4. ห้ามเรียกหรือรับหลักประกันจากเด็ก  

5. ห้ามจ่ายค่าจ้างให้บุคคลอื่น  

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52