ค้นหา

จดทะเบียนสมรสซ้อน = ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

“การจดทะเบียนสมรสซ้อน”
หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งไปจดทะเบียนสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ตนมีพันธะทางการสมรสกับอีกบุคคลหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งเรียกว่า “คู่สมรส” อยู่แล้ว และการสมรสนั้นยังไม่สิ้นสุดลง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1452  ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้

กำหนดเงื่อนไขห้ามชายหรือหญิงทำการสมรสขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายครอบครัวที่กำหนดให้มีคู่สมรสได้เพียงคนเดียว หากทำการสมรสซ้อนหรือสมรสขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้ว การสมรสนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1495 

บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย สามารถกล่าวอ้างว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะหรือจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะก็ได้

เมื่อมีการกล่าวอ้างหรือมีคำพิพากษาแล้วการสมรสซ้อนนั้นย่อมเป็นอันเสียเปล่าตั้งแต่แรกเริ่ม แต่ถ้ายังไม่มีการกล่าวอ้างหรือมีคำพิพากษาดังกล่าวแล้วก็ต้องถือว่าชายหญิงในการสมรสครั้งหลังยังคงเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย

ซึ่งการสมรสซ้อนนี้แม้ชายหรือหญิงคู่สมรสจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีการสมรสเดิมอยู่แล้ว ก็ยังคงเป็นโมฆะอยู่นั่นเอง ไม่มีทางที่จะทำให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม คู่สมรสผู้ทำการโดยสุจริตไม่เสื่อมเสียสิทธิที่ได้มา เพราะการสมรสนั้น ก่อนที่ตนจะรู้เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ

การสมรสซ้อนเป็นความผิดอาญาในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย อีกด้วย

#สมรสซ้อน #จดทะเบียน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ที่มา :  http://www.discipline.police.go.th/BV09.pdf , https://bit.ly/2NFGxax , https://news.trueid.net/detail/yJ7qWbo9oEKP