ค้นหา

ไกล่เกลี่ย…ยืดหยุ่น เป็นมิตร ไม่คิดขึ้นศาล

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทความโดย : นายโกเมศ สุบงกช  พนักงานคดีชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ศาตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล  ประธานคณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย 

– ใช้เวลาในการดำเนินการไม่นาน ตกลงกันได้คดีเสร็จเร็ว 

– คู่กรณีไม่สามารถใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อการประวิงเวลาให้ล่าช้าได้

– ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าธรรมเนียม หรือที่ปรึกษากฎหมาย

– ลดการโต้เถียง เจรจาต่อรองได้ คู่กรณีพอใจ (ต่อรองจนทั้งคู่พอใจ) 

– รักษาชื่อเสียงและความลับของคู่กรณี

– ยุติข้อพิพาทลงอย่างสันติ

อ่านบมความวิจัย เพิ่มเติมที่ได้ที่ วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 หน้า 31 – 43