ค้นหา

ลิขสิทธิ์ดูอย่างไร ??

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิของผู้สร้างสรรค์งานที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถ และวิริยะอุตสาหะ ไม่ลอกเลียนแบบงานคนอื่น โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จโดยไม่ต้องจดทะเบียน และผู้สร้างสรรค์งานสามารถ “ขอจดแจ้งข้อมูลการมีลิขสิทธิ์” ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ 

1. ผู้สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ (ด้วยตนเองหรือร่วมกันสร้างสรรค์งาน) 

2. ผู้สร้างสรรค์งานที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

3. ผู้ว่าจ้าง 

4. ผู้รวบรวม 

5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานราชการ 

6. ผู้รับโอนลิขสิทธิ์

7. ผู้สร้างสรรค์ที่เป็นคนชาติภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญากรุงเบอร์น และประเทศในภาคีสมาชิกโองการค้าโลก

8. ผู้พิมพ์โฆษณางานที่ใช้นามแฝงหรือนามปากกา

“เจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์” 

1. ทำซ้ำ ดัดแปลง (COPY) 

2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน 

4. ให้ประโยชน์ที่เกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

5. อนุญาตให้ผู้อื่นเช่า ซื้อ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ผลงานที่มีลิขสิทธิ์ 9 ประเภท 

1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ งานเขียน สิ่งพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คำปราศรัย

2. งานนาฏกรรม เช่น การเต้น การทำท่าทาง การแสดง 

3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ), งานประติมากรรม (เช่น งานปั้น งานแกะสลัก งานหล่อ ฯลฯ), ภาพพิมพ์, สถาปัตยกรรม, ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, แผนที่โครงสร้าง, งานศิลปะประยุกต์ 

4. งานดนตรีกรรม เช่น เนื้อร้อง ทำนอง โน้ตเพลงที่แยกและเรียบเรียงแล้ว

5. งานโสตทัศนวัสดุ หมายถึง วีดีโอเทป CD DVD แผ่นเลเซอร์ดิสก์

6. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ เสียงประกอบ (ถ้ามี)

7. งานสิ่งบันทึกเสียง หมายถึง เทปเพลง แผ่นซีดี บันทึกเสียง ไม่รวมเสียงประกอบ

8. งานแพร่เสียงและภาพ หมายถึง วิทยุ งานแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์

9. งานอื่นในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

ผลงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์

ตัวบทกฎหมาย ไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นคำอธิบายกฎหมาย
มีลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาล ไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์
คำพิพากษาศาลมีลิขสิทธิ์

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ ไม่มีลิขสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ข่าวหรือข่าวที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศมีลิขสิทธิ์ (งานวรรณกรรม)

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
  คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบราชการ

คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือทำงาน แนวความคิด   หลักการ การค้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์

ที่มา : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

สอบถามเพิ่มเติม : สายด่วน 1368 กรมทรัพย์สินทางปัญญา