ค้นหา

มิติใหม่บริการภาครัฐ 4 ขั้นตอน

  1. คู่มือสำหรับประชาชน  เพื่อให้ทราบถึง วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ เอกสารที่ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม เมื่อไปขอรับบริการ
  2. ยื่นคำขอรับบริการ  ณ จุดให้บริการแต่ละหน่วยงาน

– ศูนย์บริการร่วมกระทรวงและจังหวัด

– ศูนย์รับคำขออนุญาต

– ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ตรวจสอบคำขอ  กรณีคำขอและเอกสารไม่ถูกต้อง

– เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที หรือบันทึกความบกพร่องนั้น ไว้มอบแก้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน

– เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารเพิ่มได้เพียง 1 ครั้ง

กรณีคำขอและเอกสารถูกต้อง  เข้าสู่กระบวนการพิจารณา ขั้นตอนที่ 4

4. การพิจารณาคำขอ

เรื่องแล้วเสร็จ    เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จ ตามเวลาที่ระบุในคู่มือ หากเสร็จแล้วต้องแจ้งภายใน 7 วัน

เรื่องไม่แล้วเสร็จ  เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ทุก 7 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ที่มา : พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558