ค้นหา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษา

  1. วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
  2. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
  3. งานช่างฝีมือดั้งเดิม
  4. การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
  5. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
  6. ศิลปะการแสดง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

1.กำหนดนโยบาย และแผนส่งเสริม รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

2. จัดทำรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

3. คัดเลือกและขึ้นบัญชีมรดก

4. สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมรดก

5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์

ที่มา : พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559