ค้นหา

ปฏิบัติการปกป้องทะเลชายฝั่ง

ทรัพยากรทางทะเล คือ พื้นที่ติดทะเล เช่น ป่าชายเลน พืชและสัตว์ทะเล

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ปะการังเทียม

ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

  • ต่างคนต่างทำ
  • บุกรุกพื้นที่เพื่อหาประโยชน์  
  • ขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

จุดเด่นของพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

  • กฎหมายเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุน บังคับใช้กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • บูรณาการกฎหมายโดยรัฐกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลเป็นหน่วยงานหลัก
  • กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ชัดเจน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดการกับผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลลและชายฝั่ง

กำหนดบทลงโทษที่สูงขึ้นจากกฎหมายที่มีอยู่

ที่มา : พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558