โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก และเยาวชนไทย “ของขวัญจาก “ศาสตร์พระราชา” คุณค่า “ยุติธรรม” สู่เด็กและเยาวชนไทย”

แนวคิดศาสตร์พระราชาในโครงเรื่อง “ชุมชนประชาธรรม”

“กฎหมายเป็นเครื่องมือ ที่จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคม ด้วยความถูกต้องและยุติธรรม”
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้สืบสานพระบรมราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ผ่านแอนิเมชันซีรี่ส์ “ชุมชนประชาธรรม” เพื่อปลูกฝังแนวคิดและองค์ความรู้หลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้คงอยู่สืบไป

“ประชาธรรม” เกิดจากการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ “ประชาชน” และ “ธรรม” ซึ่งมีความหมายว่า “ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม” โดย “ชุมชนประชาธรรม” เป็นการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม มาเล่าผ่านตัวละครของ ชุมชนเก่าใจกลางเมือง ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ากันอย่างลงตัว ผู้คนในชุมชนอยู่กันอย่างสงบ และรักใคร่กลมเกลียวกัน

“ชุมชนประชาธรรม” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าใจกลางเมือง ที่รวมผู้คนหลากเชื้อชาติ อายุ ความคิด เพศ และอาชีพ ในแต่ละตอนเป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาจากเหตุการณ์จริงในปัจจุบัน โดยสอดแทรกเกร็ดคุณธรรมแนวความคิดคุณค่าหลักนิติธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยนำ ประเด็นเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม ความเสมอภาคและความเท่าเทียมของมนุษย์การรู้เท่าทันภัยอาชญากรรม และยาเสพติด การสำนึกผิดที่แท้จริงในความผิดที่ได้กระทำ การให้โอกาสผู้กระทำผิด การแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ ซึ่งบทสรุปของแต่ละตอนจะนำไปสู่ประเด็นหลักคือการสร้าง “สังคมแห่งการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)” เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน