ค้นหา

อุ้มบุญอย่างไร…ไม่ผิดกฎหมาย

กฎหมายน่ารู้ : 56 “อุ้มบุญอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย”

ปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้…อย่างไรก็ตาม….การให้ผู้อื่นตั้งครรภ์แทน กำหนดให้ทำได้เฉพาะคู่สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

การอุ้มบุญในประเทศไทย จึงถือว่ายังมีข้อจำกัดต่อผู้ที่ต้องการมีบุตร เพราะฉะนั้น การอุ้มบุญมีข้อควรรู้และข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์แทน รวมถึงเด็กที่จะคลอดออกมาด้วย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 อีกด้วย

อุ้มบุญ คือ การรับตั้งครรภ์แทนจากคู่สมรสที่ต้องการมีลูก โดยอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

สามี ภรรยา สัญชาติไทย จดทะเบียนสมรส

ต้องการจะมีลูก แพทย์ออกใบรับรองมีลูกยาก 

สามี หรือ ภรรยา คนใดคนหนึ่ง เป็นชาวต่างชาติ จดทะเบียนสมรส ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หลักเกณฑ์การรับตั้งครรภ์แทน

 • ไม่เป็น พ่อแม่/ผู้สืบสันดานของสามีหรือภรรยาที่จะทำอุ้มบุญ
 • เป็นญาติ สืบสายโลหิต ที่ชอบตัวกฎหมาย
 • เป็นหญิงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • เคยมีบุตรก่อนเท่านั้นและได้รับความยินยอมจากสามี

ข้อควรรู้การอุ้มบุญ 

 1. สามี ภรรยา ที่ทำการอุ้มบุญ ต้องแจ้งเกิดตามกฎหมาย
 2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ทำการอุ้มบุญ
 3. สามี ภรรยา เสียชีวิตก่อนเด็กเกิดให้หญิงตั้งครรภ์แทนผู้ปกครอง
 4. เด็กมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก

ข้อห้ามการรับตั้งครรภ์แทน

 1. ห้ามรับตั้งครรภ์แทน เพื่อประโยชน์ทางการค้า
 2. ห้ามสามีภรรยาที่อุ้มบุญปฏิเสธที่จะรับเป็นบุตร
 3. ห้ามเป็นคนกาง นายหน้าเรียกรับทรัพย์หรือทำการชี้ชองการรับตั้งครรภ์แทน
 4. ห้ามโฆษณา ว่ามีหญิงรับตั้งครรภ์

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ18419 หรือ18418 และเฟซบุ๊ค กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จำแนกตามจังหวัด จำนวน 90 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 )

กรุงเทพมหานคร

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. โรงพยาบาลราชวิถี
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 6. โรงพยาบาลศิริราช
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 8. โรงพยาบาลเจ้าพระยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 9. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก
 10. โรงพยาบาลนครธน
 11. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 12. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 13. โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 14. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล พยลโยธิน
 15. โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 16. โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 17. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่พระรามเก้า
 18. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 19. วิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 20. โรงพยาบาลเวชธานี
 21. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 22. โรงพยาบาลศิครินทร์
 23. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 24. โรงพยาบาลสินแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 25. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เสรีรักษ์
 26. คลินิกจินตบุตรการแพทย์
 27. เจตนินไอวีเอฟคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรมมสูตินรีเวช
 28. เจเนซีสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรมมสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
 29. บอร์น ไอวีเอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
 30. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก
 31. ศูนย์การแพทย์นวบุตร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 32. นวบุตรสยาม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 33. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์บางกอกไอวีเอฟลาดพร้าว
 34. คลินิกเวชกรรมแฟมิลี่เฮลท์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 35. วิชัยเวชสหคลินิก
 36. เวิลด์ไวด์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 37. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสตอร์คเอ.อาร์.ที.
 38. สยามเฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา
 39. สมาร์ทคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช
 40. เอฟเอฟซี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 41. เอสเอฟซี เฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยา
 42. เอสเอฟซีเฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช สาขารามอินทรา
 43. เอ็นเอช คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 44. เอ ไอวี เอฟ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ – นรี
 45. เอส.เอ.อาร์.ทีคลินิกเวชกรรมเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 46. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชไอดับบลิวซี
 47. ไอเบบี้ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 48. คลินิกศูนย์แพทย์อรุณอัมรินทร์
 49. ลาวิดาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 50. มิสกวานคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 51. คอนราดี เอ.อาร์.ที. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช
 52. เลเจ้นท์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 53. สตีเวนส์เฟอร์ทิลิตี้คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 54. บีดีเอ็มเอส เวลเนส สหคลินิก
 55. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชอินสไปร์
 56. สไมล์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช
 57. ไพร์มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวช
 58. อาร์เอฟจีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวช
 59. มิลเลนเนียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวช
 60. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
 61. โนวาวิด้าคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 62. เมโกะพระราม2 สหคลินิก
 63. อิเคไอคลินิกเฉพาะทางด้สยเวชกรรมสูติ-นรีเวช

จังหวัดขอนแก่น

1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2. เอสเอฟซี เฟอร์ทิลิตี้ ขอนแก่นคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวช

จังหวัดเชียงใหม่

1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2. เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ สหคลินิก

3. อภิชาติสูติ-นรีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

จังหวังเชียงราย

1. โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

จังหวัดชลบุรี

1. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบบาลทั่วไปขนาดใหญ่

2. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัดนครนายก

1. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จังหวัดนครราชสีมา

1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล4. คลินิกหมอจำรัสเวชกรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นครศรีไอวีเอฟคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

จังหวัดปทุมธานี

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดพิษณุโลก

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช นายแพทย์วิเศรษฐ ไอวีเอฟ พิษณุโลก

จังหวัดภูเก็ต

1. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

2. ไอวีเอฟ ภูเก็ตคลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

จังหวัดสมุทรสาคร

1. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย

จังหวัดสงขลา

1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

2. โรงพยาบาลหาดใหญ่

3. โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่

4. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หาดใหญ่ไอวีเอฟ

จังหวัดอุดรธานี

1. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

2. คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชวิทยากิฟท์ไอวีเอฟอุดรธานี

ที่มา : พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558