ค้นหา

คำนี้ในกฎหมาย : ฟ้องแย้ง

การฟ้องแย้ง หมายถึง การที่จำเลยฟ้องกลับโจทก์ในคดีเดิม โดยทำการฟ้องมาในคำให้การในคดีที่ตนถูกฟ้องเป็นจำเลย ซึ่งการฟ้องแย้งของจำเลยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น นายหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องนายสองว่าปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำมาในที่ดินของนายหนึ่ง นายสองได้ต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์โดยอ้างว่าได้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนเอง และขอฟ้องแย้งนายหนึ่งโดยให้ขอให้ศาลพิพากษาให้หนึ่งไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่นายสองตามสิทธิ์

#คำนี้ในกฎหมาย #ศัพท์กฎหมาย

ที่มา : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง