ค้นหา

สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics

“สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย” ฉบับนี้  เป็นสื่ออินโฟกราฟิกความรู้กฎหมายที่เราสร้างสรรค์ขึ้น โดยการสรุปย่อเนื้อหากฎหมายที่ยากต่อการตีความ มาจัดทำเนื้อหาให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย สีสันน่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ จดจำง่ายและสนุกไปกับการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหา
ที่จะนำเสนอมี 4 หวมดความรู้ ได้แก่ “การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ การดำเนินคดีและความผิดอาญา กฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายทั่วไป”