ค้นหา

สถานีCEO #คุยกับผู้บริหารกรมบังคับคดี

บทสัมภาษณ์ ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวถึงบทบาททิศทางบังคับคดีแนวใหม่และการเตรียมพร้อมสู่ AEC ติดตามได้ที่ สถานี CEO ทาง Justice Channel รายการสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาททางด้านกระบ­วนการยุติธรรม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด สะท้อนความเป็นไปของกระบวนการยุติธรรมไทยใ­นปัจจุบันและอนาคตแสดงน้อยลง