ค้นหา

สถานี CEO ตอน ความสำคัญของการมีส่วนร่วม

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาถ่ายทอดแนวความคิดในประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคม และกระบวนการยุติธรรม