ค้นหา

Symposium “แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (ตอนที่ 4/3) 23-12-2014

Symposium “แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (ตอนที่ 4/3) 23-12-2014 ช่วงบ่าย โดย 1 นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ (อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 2 ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 3 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 4 นายชาติชาย สุทธิกลม (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ดำเนินรายการโดย นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุ­ติธรรม ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “เติมเต็มช่องว่าง…สร้างมิติใหม่ของกระบ­วนการยุติธรรม” Filling in the BLANK, Making Better Justice ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Plenary Hall 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสารสรุปการประชุมฯ ได้ที่ www.oja.go.th