ค้นหา

อะไรเอ่ย…หาย…ต้องรีบแจ้งความ!

อะไรเอ่ย…หาย….ต้องรีบแจ้งความ! เพื่อป้องกันการแอบอ้างนำเอกสารสำคัญและสิ่งของสำคัญที่หายไปใช้ทำความผิด การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็น “หลักฐาน” ยืนยัน ว่าเอกสารหรือของที่หายไปไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอกสารไปอ้างได้ว่า “เราไม่ได้ทำ” ดังนั้น เอกสารหรือสิ่งของหากสูญหาย ควรรีบดำเนินการโดยทันที!!!

ถึงแม้ปัจจุบัน…หลายหน่วยงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนไปทำเอกสารต่าง ๆ ฉบับใหม่ เช่น ใบขับขี่หาย ,บัตรประชาชนหาย,สำเนาทะเบียนบ้านหาย ฯ แต่อย่างไรก็ดี การแจ้งความเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำเอกสารสำคัญและสิ่งของสำคัญที่หายไปใช้ทำความผิดเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์,โฉนดที่ดิน, ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย

(2) เจ้าพนักงานตำรวจจะสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่ แล้วลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

(3) เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานการแจ้งความเอกสารหายเพื่อให้ท่านนำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

แจ้งความ “คนหาย” สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา (ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โทร. 08 0775 2673) ไม่จำเป็นต้องรอเวลาให้ครบ 24 ชั่วโมง

หลักฐานที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ทราบว่าหาย คือ

(1) บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้หาย (ถ้ามี)

(3) ภาพถ่ายคนหาย (ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน)

(4) ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน) (ถ้ามี)

แจ้งความรถหรือเรือหาย แจ้ง191 หรือ แจ้ง1192 แล้วจึงนำหลักฐานไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

(1) ใบทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือหรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย

(2) ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี

(3) ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคลเป็นตัวแทนห้างร้านบริษัท ผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย

(4) หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)

(5) หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ)ที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)

แจ้งความอาวุธปืนหาย

(1) ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน

(2) ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี)

แจ้งความทรัพย์สินหาย

(1) ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น

(2) รูปพรรณทรัพย์สินนั้น ๆ เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)

(3) ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ

(4) เอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง