ค้นหา

สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

คลิปวิดีโอเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน/กระตุ้นการระวังภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยสังคม และพัฒนาศักยภาพทางความคิดอย่างมีภูมิคุ้มกัน ให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นผู้กระทำความผิด และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ครูผู้สอน และผู้ปกครองให้ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ในการดูแลบุตรหลานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  1. เรื่อง การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
  2. เรื่อง การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง
  3. เรื่อง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด
  4. เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  5. เรื่อง การ bully 
  6. เรื่อง การคุกคามทางเพศ
  7. เรื่อง สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (โรงเรียน)
  8. เรื่อง สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (พ่อแม่/ผู้ปกครอง)