ค้นหา

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่น นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นต่อสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป