หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

“ครอบครองปรปักษ์”

บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกัน 10 ปี หรือสังหาริมทรัพย์ครอบครองติดต่อกัน 5 ปี ถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์

Q&A : โดนเบี้ยวค่านายหน้าขายที่ดิน ฟ้องร้องได้หรือไม่?

เมื่อทำสัญญาซื้อขายที่ดินได้สำเร็จ นายหน้าย่อมมีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จหรือค่าตอบแทน หากไม่ได้รับเงิน สามารถฟ้องร้องได้ในระยะเวลา 10 ปี