เรื่องล่าสุด

Q&A : รายงานแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เปิดเผยได้หรือไม่?

ประวัติการรักษาสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

หากหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากเปิดเผย
จะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หน่วยงานรัฐฯ “อาจมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลฯ”
แต่ผู้ขอที่ถูกปฏิเสธการให้ข้อมูลฯ สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้