ค้นหา

Law เป็นประเด็น 8 : แต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานเท่านั้นที่มีสิทธิ…อย่าคิดเลียนแบบ

#Law เป็นประเด็น 8 : แต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานเท่านั้นที่มีสิทธิ…อย่าคิดเลียนแบบ

ใส่ชุดผิด ชีวิตเปลี่ยน จริงหรือ…?
จริง!!! คนเราจะใส่ชุดอะไรก็ได้ครับ แต่คงไม่ใช่ชุดเหล่านี้ ถ้าเราไม่ได้เป็น “เจ้าพนักงาน” ตามที่กฎหมายห้ามไว้ ดังนี้

• พ.ร.บ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 มาตรา 6 ที่ระบุว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นๆ จะได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายได้ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิด จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 146 ที่ระบุว่า ผู้ใดที่ไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานหรือไม่มีสิทธิใช้ยศตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ที่สำคัญเป็นโทษที่ยอมความกันไม่ได้ 

จะเห็นได้ว่าการจะมีความผิดตามมาตรา 146 จะต้องมีองคประกอบ ดังนี้ 
(1) ต้องมีเจตนา (ตั้งใจ) เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ โดยไม่มีสิทธิ (สวมเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์) เช่น โพสต์ภาพ
(2) ต้อง “สวมเครื่องแบบ” หรือ “ประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน” หรือ แอบอ้างว่ามียศ มีตำแหน่ง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• “เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) คือใคร? 
(1) เป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน
(2) เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือหรือครั้งคราว และ
(3) ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

เตือนแล้วนะ…อย่านึกสนุกคึกคะนองนำเครื่องหมายทางราชการมาใช้และสวมเครื่องแบบทางราชการนะครับ

#ข่าวกฎหมาย#ความรู้กฎหมาย#สำนักงานกิจการยุติธรรม#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#พยาบาลเก๊#พยาบาลปลอม#ชุดข้าราชการ#ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่