ค้นหา

Law เป็นประเด็น 7 : ขอแค่ร่วมมือกัน

ขอแค่ร่วมมือกัน 🤝🛡🦠

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดในช่วงนี้ ตาม พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดว่า

⚖️ มาตรา 49 ‘ไม่’ ยอมมาให้ข้อเท็จจริง หรือ แสดงความคิดเห็น หรือ ‘ไม่’ ยอมจัดส่งข้อมูล หรือ เอกสารใด ๆ ที่จําเป็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
– ปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศเสี่ยง
– ปิดบังข้อมูลการสัมผัสผู้ติดเชื้อ
❌ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ⛓💸

⚖️ มาตรา 50 พบผู้เป็นโรคติดต่อ หรือ สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อ แล้ว ‘ไม่’ แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค!
– เจ้าบ้าน หรือ ผู้ควบคุมดูแลบ้าน ในกรณีที่พบในบ้าน 🏠
– ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบในสถานพยาบาล 
– ผู้ทำการชันสูตร หรือ ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์ แล้วตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 
– เจ้าของ หรือ ผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือ สถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบในสถานที่นั้น 
❌ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 💸

⚖️ มาตรา 51 ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
– ไม่มารับการรักษา  
– ไม่ยอมถูกแยกกัก, กักกัน หรือ คุมไว้สังเกต
– รู้ตัวว่าเสี่ยง แต่ไม่ยอมรับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
– กระทำการที่อาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจทำให้โรคแพร่ออกไป 🤮
❌ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 💸

⚖️ มาตรา 52 ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
– เจ้าของ/ผู้อาศัย ในบ้าน สถานที่ หรือ พาหนะ ‘ไม่’ยอมกำจัดความติดโรค หรือ สิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อ หรือ ‘ไม่’ยอมปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ
– ผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่ หรือ เมืองท่านอกราชอาณาจักรที่มีการประกาศให้เป็นเขตติดโรค ต้องเข้ารับการรักษา และอาจให้แยกกัก, กักกัน, คุมไว้สังเกต หรือ รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 

⚖️ หรือ ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
– ไม่ยอมปิดสถานที่ประกอบการ อันได้แก่ ตลาด โรงงาน โรงหนัง สถานศึกษา ฯลฯ ตามคำสั่ง
– ผู้เป็นโรคติดต่อ หรือ สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อ ‘ไม่’ยอมหยุดงาน ตามคำสั่ง
– สั่งให้ผู้เป็นโรคติดต่อ หรือ สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อ ‘ห้าม’ เข้าสถานที่ประกอบการ อันได้แก่ ตลาด โรงงาน โรงหนัง สถานศึกษา ฯลฯ แต่ฝ่าฝืน
❌ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ⛓💸

📞 เจอผู้เป็นโรคติดต่อ หรือ สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อ ไม่ยอมกักโรค โทร. 1422

พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.2558 >>> https://library2.parliament.go.th/…/law86-080958-26.pdf

#ข่าววันนี้#กรมควบคุมโรค#COVIDー19#COVID19#ไวรัสโคโรนา#โควิด19#COVID#ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่2019