ค้นหา

Law เป็นประเด็น 5 : บังคับขายบุหรี่ต้องใช้ซองแบบใหม่

🏥 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่วางขายในประเทศไทย จะต้องใช้ซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น!!! 

🚬 โดยกำหนดไว้ว่า
1. ซองบุหรี่ซิกาแรต ต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอมเขียว (รหัสสี Pantone Opaque Couche – Pantone 448 C) ภายในซองเป็นสีขาวทุกด้าน

2. ห้ามมีเครื่องหมายการค้าในทุกพื้นที่ของซอง รวมถึงกระดาษหุ้มห่อซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต

3. ชื่อตรา (Brand) หรือชื่อรุ่นย่อย (Variant) ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน (รหัสสี Pantone Cool Grey 2 C )

4. ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรต ต้องพิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษรเดียวกันตลอดทั้งข้อความ โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน (รหัสสี Pantone Cool Grey 2 C)

5. พื้นผิวภายนอกของมวนบุหรี่ซิกาแรตต้องทำด้วยกระดาษสีขาว ไม่มีข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ หรือ ลวดลาย 

กระดาษห่อก้นกรองต้องทำด้วกระดาษสีขาวหรือสีไม่ก๊อก (Cork) หรือสีที่ใกล้เคียง 

และ สามารถมีชื่อตรา (Brand) หรือกรณีที่ต้องการแสดงชื่อรุ่นย่อย (Variant) ด้วย ให้พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยแบบตัวอักษร “TH Sarabun PSK” ความสูงไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร ด้วยสีเทาอ่อน (รหัสสี Pantone Cool Grey 2 C )

6. ต้องมีรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกสูบ

🚫 หากฝ่าฝืนจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตที่ยังใช้ซองรูปแบบเก่า จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

📞 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3852

#บุหรี่#ซองบุหรี่#ซองบุหรี่แบบใหม่#บุหรี่ซิกาแรต#LAWเป็นประเด็น#สำนักงานกิจการยุติธรรม#กระทรวงยุติธรรม#ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย#รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น