ค้นหา

Law เป็นประเด็น 2 : สัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์แปลก

Law เป็นประเด็น 2 : ในระยะหลังมานี้กระแสการเลี้ยงสัตว์แปลกหรือ Exotic Pet เป็นที่นิยมขึ้นมากในประเทศไทย
เพราะความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ผู้คนหลงรักได้ไม่ยาก

แต่ว่า!ต้องแยกก่อนนะ ใครสัตว์แปลกใครสัตว์ป่า! เพราะกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าใหม่เพิ่มโทษนะจ๊ะ
สัตว์อะไรบ้าง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลองดูได้ที่นี่จ้า >> http://web3.dnp.go.th/wildlifenew/wlProtect.aspx
ถึงจะน่ารักน่าอุ๋งแค่ไหน ฝืนเลี้ยงโดนจับนะคะ 

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่
(1) เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่
(2) เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตำเนินกิจการ เพาะพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา 28 ที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว
(3) เป็นกรณีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 11 มาตรา 92 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่มา : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 

มีผลบังคับใช้วันที่ 25 พ.ย.62

ขอบคุณภาพน้องๆจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://www.facebook.com/DNP1362