ค้นหา

ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา
  • เพิ่มการบังคับชำระเงินแทนการริบทรัพย์สินตามคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลต่างประเทศ
  • เพิ่มให้อัยการสูงสุด เป็นผู้รักษาการ
  • เพิ่มอำนาจให้ผู้ประสานงานกลางสามารถส่งต่อข้อมูลการกระทำความผิด หรือทรัพย์สินไปให้ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การพิจารณาคดีในศาล แม้ประเทศนั้นยังไม่ร้องขอ
  • เพิ่มให้มีการพิจารณาเพื่อรับรองว่า “ไม่มีการประหารชีวิต”
  • เพิ่มอำนาจการค้นและยึดทรัพย์สินที่ถ่ายเทมาจากนอกราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
  • เพิ่มการโอนบุคคล ซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือการดำเนินคดี ในชั้นเจ้าพนักงาน
  • เพิ่มอำนาจให้ผู้ประสานงานกลางสามารถส่งคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้   

ที่มา : แก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559