ค้นหา

มีโครงการดีดี แต่ไม่มีงบ กองทุนยุติธรรมช่วยได้

จะขอก็รีบขอ อย่ารอให้ถึงปีหน้า…. แฟนเพจทุกๆท่านครับ

กองทุนยุติธรรมพร้อมให้โอกาสทุกท่านๆ ในการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

โดยสามารถของบประมาณในการดำเนินงานได้ผ่านระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2559 ลองศึกษารายละเอียดกันดูนะครับ

ใครเสนอโครงการได้บ้าง

1.บุคคลธรรมดา

2.คณะบุคคล

3.นิติบุคคล

4.องค์กรเอกชน

5.หน่วยงานของรัฐ

6.สถานศึกษา 

*โดยผู้เสนอโครงการต้องมีบทบาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

สถานที่ยื่นคำขอ

1.สำนักงานยุติธรรม

2.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

3.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม : แบบคําขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน