ค้นหา

ปรึกษาปัญหายุติธรรม โทรเลย
 • ศูนย์บริการร่วม ปรึกษากฎหมาย : 02 141 5100
 • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ : 02 575 3344
 • กองทุนยุติธรรม : 02 502 6318
 • ช่วยเหลือผู้เหลือและจำเลยในคดีอาญา : 02 141 2847 – 62
 • คุ้มครองพยานในคดีอาญา : 02 141 2945-61
 • ปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน : 02 141 6498
 • พิสูจน์ศพนิรนาม : 02 142 3631
 • แจ้งเบาะแสยาเสพติด : 1368
 • ขายทอดตลาด 02 881 4999

หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

 • กรมคุมประพฤติ : สืบเสาะ ควบคุม แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำความผิด ผู้ติดยาเสพติด : 02 141 4749
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน ดูแล บำบัด แก้ไขฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ให้กลับตัวเป็นคนดี : 02 141 6470
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : คุ้มครองพยาน ช่วยเหลือผู้เสียหาย และจำเลยในอาญา 1111 กด 77
 • กรมราชทัณฑ์ ควบคุมดูแล ผู้ต้องขัง เปลี่ยนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม 02 967 2222
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ติดตามบุคคลสูญหาย : 02 142 3475 – 8
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สืบสวน,สอบสวนตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ 1202
 • กรมบังคับคดี : ยึด อายัด ขายทอดตลาด ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคำสั่งศาล 02 881 4999
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน 02 141 3666
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ปราบปรามยาเสพติด ยึด อายัดทรัพย์สิน 02 247 0901 -19