ค้นหา

รู้ก่อนให้แบบไหนต้องเสียภาษี

สังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

  • เงิน
  • ทอง 
  • ทรัพย์ที่คำนวณเป็นเงินได้

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้ (ผู้รับต้องเสียภาษี)

อัตราภาษี

ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับแบ่งเป็น

เกิน 20 ล้านบาท กรณีได้รับเงินจากบุพการี  ผู้สืบสันดาน  คู่สมรส

เกิน 10 ล้านบาท กรณีได้รับเงินจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส

อสังหาริมทรัพย์

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

  • บ้าน
  • คอนโด
  • ที่ดิน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

บิดามารดา ที่โอนกรรมสิทธิ์ให้บุตร ไม่รวมบุตรบุญธรรม (ผู้ให้ต้องเสียภาษี)

อัตราภาษี

ร้อยละ 5 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท และหักภาษี ณ ที่จ่าย

กำหนดยื่นภาษีภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี (ตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ที่มา : พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558